ധൈര്യമുള്ളവർ മാത്രം കാണുക!!! പ്രളയത്തിന്റെ ഭീകര ദൃശ്യങ്ങൾ!!! Kerala floods 2018

ധൈര്യമുള്ളവർ മാത്രം കാണുക!!!
പ്രളയത്തിന്റെ ഭീകര ദൃശ്യങ്ങൾ!!!
Kerala floods 2018

വീഡിയോ

കടപ്പാട് Craft media